Ludzka apatia

apatiyaPochodz? z rzeczywisto?ci, ?wiadomie,do snu. Nie mam si? do my?lenia i dzia?ania. Sen – s?odki lek, gdy jest w tle. Zostaj? sny. W nich mog? ?y?. Znaczenie? Nie ma go. Po prostu nic si? mi nie chce. Brak si?y wsta? z ???ka. Musz? ?y? apati? , apatia do wszystkiego …

Wok?? chodz? ludzie, rozkwitaj? drzewa, wszyscy szcz??liwi. A dla ciebie wszystko powszednie, wszystko szare, jak gdyby zimn? jesieni?. Ci wydaje ?e wszystko wok?? ciebie cierpi, tak samo jak i Ty. I nie dostrzegasz nic, co mog?o by zrobi? ciebie troch? szcz??liwszym . Jeste? oboj?tny do wszystkiego. Wi?c co si? sta?o? Jeste? chory? A mo?e u ciebie apatija? Tak, w?a?nie apatia, kt?ra mo?e przerosn?? do czego? powa?niejszego, do depresji. Rozpatrzmy wszystko to dok?adniej.

Apatia do zhyttya – jest, kiedy nie chce si? ?y?, ale nie ma si?, aby umrze?. Stan pe?nego zm?czenie, bezsenno??. Nie chce si? porusza?, mo?na godzinami le?a?, i patszy? w sufit. Pragnie? ?adnych! My?li te?. Oboj?tno?? do wszystkiego.

Apatia (grec.- bezduszno??, oboj?tno??) – to psychiczny stan, kt?ry charakteryzuje si? wyw?aszczonym stanem do tera?niejszo?ci. Cz?owiek jak gdyby ?yje bez emocji, bez l?ku, bez problem?w.

Podczas apatii cz?owiek staje si? oboj?tnym do wszystkiego co odbywa si? wok?? go. Cz?owiek traci zainteresowanie do otaczaj?cego ?wiata. Patrz?c na cz?owieka, nie ci??ko zrozumie?, ?e on ma jakie? problemy, ?e on znajduje si? w stanie apatii. Ludzi kt?re znajduj? si? w stanie apatii nie przejawiaj? interes?w, wewn?trznych pobudza? walczy? i osi?ga? pewnych sukces?w. Ten cz?owiek chce po prostu le?a? na kanapie i nic nie robi
. Za cz?st?, ludzie my?l?, ?e to jest depresja, ale to inne poj?cie.

Wszystko to naukowe poj?cie, i chcia?abym, wyja?ni? wszystko, co mam na my?l?. Apatia, to kiedy nawet je?? si? nie chce, my?le?, i chocia? co? czyni?. W?a?nie okropne, kiedy nawet oddychac si? nie chce. Nie, to nie pragnienie umrze?, poprosto cz?owiek zapomina oddycha?, poprosto ma oboj?tnie na wszystko. I w?a?nie okropne, nie ma przyczyn, absolutnie nie ma. Apatia powstaje, kiedy stoisz w miejscu i nic nie czynisz. Albo? zajmujesz si? tym co ci nie ciekawie.

A w og?le my?l? nie taki straszny problem, jak stosunek do go. S? ludzie kt?re szukaj? problemy r??nej trudno?ci, ?eby decydowa? ich i doskonali? si?, a s? te, kt?re odnosz? si? oboj?tnie nad swoimi problemami, tym w?a?nie pogarszaj? sytuacj?. Apatyczni os?by nale??cy do tej drugiej kategorii. Tak wi?c przyczyn? apatii, w odniesieniu do ?ycia ludzkiego. Optymi?ci nie cierpi? z powodu apatii. My?l?, ?e apatia pojawia si?, gdy do ko?ca “duchowy” moc. Pozw?lcie mi nazwa? to tak. M??czyzna nie chce, a on jest oboj?tny na wszystko, prawdopodobnie wtedy, gdy koniec si?a psychiczna lub gdy psychicznie zm?czony, nazwa? to, co chcesz. Wyrwanie si? z tego stanu mo?e by? lub nag?y nap?yw pewnym wzruszeniem lub stopniowego powrotu do zdrowia.

Chcia?bym powiedzie? z w?asnego do?wiadczenia o moralny aspekt apatii. Stan apatii do ?ycia, pojawi? si? u mnie w zesz?ym roku. My?la?em, ?e jestem do niczego niezdolna i obuza dla swojej rodziny, w ko?cu udaje mi si? ?ycie idzie, a ja troch? zatrzyma?a si? w nim. Patrz?, jak przechodzi przez mnie i nic nie mog? zrobi?. Wtedy by?am przygn?biona, wydawa?o si?, ?e mieszkam nie tak jak inni. W tym cziasie, musia?em si? komunikowa?, i opuszczic sobie to. Zacz??em uczestniczy? r??nych szkoleniach, prezentacjach, wolontariat. Potrzebowa?em zmiany w moim ?yciu, i dotar?am go.

Apatia, cz?sto pojawiaj? si? w moim wieku. Zauwa?y?am, ?e w?r?d moich r?wie?nik?w jest bardzo powszechna. A wiesz dlaczego? Wszystko to dlatego, ?e przyszed?e? do doros?o?ci, wybrali zaw?d, kt?ry zostaje z nami na zawsze. Na pocz?tku my?leli?my, ?e nie, a je?li mi si? podoba? Czy chc? ca?e ?ycie robi?? Czy mam prawo wyboru? Potem zaczyna si? drugi etap, gdy cz?owiek zaczyna my?le?, ?e nie, dlaczego nie stanie. Co nie oznacza, ?e ?ycie wydawa?o si? przej?? przez to. I ostatni etap, pe?en apatii.

Niezale?nie od tego, wszystkie te oboj?tne podej?cie to nie jest konieczne. Przez siebie, apatia nie zda?, trzeba podj?? pewne dzia?ania. Ludzie, co nie jest bardzo du?a si?a woli mo?e rozpocz?? korzystanie z alkoholu i narkotyk?w. Nie rozszerza tilky apati?, ale dodaje r?wnie? szereg innych trudno?ci. Odzyskiwanie zale?y od pacjenta. .Yakscho To te?, wymagaj?ce i ambitne, zaczyna walczy? ten warunek, pr?buj?c krok nad nim siln? wol? wysi?k?w. W tym przypadku, osoba mo?e dogoni? pa?stwa nami?tno?ci lub depresji.

A jak ?e walczy? z apati??

1. Przesz?o?ci nie istnieje, tak co jak go ju? nie ma. Istniej? tylko wspomnienia.
2. Przysz?o?ci nie istnieje, tak jak jego jeszcze nie ma. Istniej? tylko oczekiwania.
3. Tera?niejsze zale?y od postrzegania, my?lenia i w?a?ciwo?ci osobistych jako?ci. Zacznijcie z tego …Jak zmie?ie si? – zmieni? si? i rzeczywisto??.

Wi?kszo?? ludzi wierzy, ?e apatia to choroba lub co? nienaturalnego, ale nale?y wzi?? apatia, jak jako?? indywidualnego charakteru danej osoby. Uwa?ajcie, ?e to nowy etap waszego ?ycia, kt?ry powinni?cie rozpaczliwie przej??. Zamknijcie si? od ?wiata, od???cie ca?e swoje sprawy. Odpocznijcie, pob?d?cie z sob?. W ?adnym razie, nie zaczynajcie przyjmowa? r??ne depresanty. Pierwsze, za wszystko odpocznijcie, i odn?wcie ?yciowe si?y.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *