Ժողովրդավարական էթիկական արժեքները

valuԺողովրդավարականբարոյականարժեքները, – սաէպատճառը, թեինչուժողովրդավարությունըպետքէպաշտպանելայսմարմնավորումիրնշանակությունըեւդրակոչըմիլիոնավորմարդկանց, որոնքկատարելժողովրդավարությանստանումնորերկրպագուներինամբողջաշխարհում.

Հիմքըժողովրդավարությանքաղաքացիությանեւհասարակությունը, նրանքորոշելենոչմիայնիրավունքներպատկանողպետության, նրահարաբերություններըկառույցների, այլեւսոցիալականգիտակցությունըեւարժանապատվությունը, իրազեկությունըեւգիտելիքներընրանցշահերիհետշահերիամբողջհասարակության,Ժողովրդավարությունըպահանջումներգրավվածությունըքաղաքացիներիհասարակականկյանքում: Ժողովրդավարություն – այնաշխատանքը, եւայդաշխատանքըշատմեծէ, ըստէության, դաանտեսանելիէեւ, հետեւաբար, պետքէտեղադրելմիշատջանք, որպեսզիավելիլավ.

Քաղաքացիությունը, – միպայման, որըմարդըստեղծումէիրսեփականկարգը,ժողովրդավարությունըկարեւորվումէփաստաթղթումխորագրով, Սահմանադրությունը,Կարելիէասել, մասամբսկզբունքներին: մարդկայինգոյությանհասարակության, անկախնրանից, ովվերահսկումէպետությունը. Սաէհիմնականփաստաթուղթը, որըարձանագրվելհիմնարարիրավունքներնուազատությունները: Եվպաշտպանելիրավունքներըեւանհրաժեշտությանժողովրդավարությունը. Ժողովրդավարությունը, որըհիմնվածէխղճիազատությանեւհավատիմասինընդունված. Իսկսանշանակումէ, որմիմարդ, անկախնրանից, թեինչէկրոնը, դա, թեարդյոքդաԻսլամկամորեւէայլկրոնիկամմարդիկընդհանրապեսաթեիստ, ժողովրդավարությունըպետքէպաշտպանելիրավունքներնուազատություններըբոլորին.

Դուքկարողեքնաեւնշելէ, որխոսքիազատությունըստեղծելլրատվամիջոցներին, ըստորիանձըդառնումտեղյակէ, պայմանով, եւգործերիտեղիէերկրիեւհասարակության. Բացիայդ, նակարողէխոսելվերաբերյալորոշակիխնդիր.

Հայտարարությունըվերաբերյալորեւէհարցստեղծելովբավականինհզորեւյուրահատուկհամակարգ, հասարակականկարծիքը: Այնձեւավորվումանպայմանկարծիքըմարդկանցմեծամասնության, ձեւավորելովայդպիսովտեսակետները.

Այնխոսքիազատությունը, ստեղծումմեկնէառավելկարեւորձեւերիցգոյությանխոսքիազատությունը: Բայցխոսքիազատությանունիիրսահմանափակումներուկանոնները. Այսինքն, պետքէնախմտածելայնմասին, թեինչեքուզում, ժողովրդինտեղեկացնել, որաշխարհի, չիկարողստել, հերյուրանքէանելայլավելի. Քանիորյուրաքանչյուրմարդյուրահատուկէբոլոր, որըմնացածը, ործրագրինպատակնէհասկանալայն, եւհասկանալ, թե. Մեծամասնությունըգտնումէ, որմիպարկեշտմարդազատմարդէ, որարժանապատվությունըստիպումէմարդկանցգործելըստորոշակիսկզբունքների, նորմերի, կանոնների, եւորամենակարեւորնէկարողանադիմակայելճնշումներըուրիշներիդիմակայելու, երբչկամիբան, որդեմէ, եւբարոյական, եւազատությունների.

Հիմնականբանը, որմիմարդու, որըհարգվածէեւգնահատվումէայն, եւտեսնելայնորպեսպարզապեսմիմարդ.

Հարգանքմարդկայինհասարակության, դաայնէ, որբոլորմարդիկհավասարենիրավունքներիեւպարտականությունների,Իլրումն, ազատխոսքիիրավունքները, հարգանքըիրավունքներիհասարակությանեւմյուսներիկարեւորէնաեւ, որընտրությանազատությանկրոնի, նախասիրությունների, գաղափարականկողմնորոշմանեւայլն,Կանաեւնմանբան, ինչպեսգաղտնիության, այսինքնգաղտնիության, ճանաչմանմարդուկյանքիեւունակությունըկառավարելայն,նաեւկարեւորէ, որժողովրդավարությունըմասնէեւհստակձեւգաղափարախոսությանը,Ժողովրդավարություն – նբարոյական, հասարակականկարծիքիուհասարակականկարգը: Theկարգըամենամեծարժեքըհասարակության.

Դաստեղծումպայմաններըկայունության, կազմակերպվածությանեւկայունությանհամար:
Դեմոկրատական ​​բարոյականությանհասարակությանմեջ, թեինչէայսերեւույթը. Նաասումէ, որներկայությունըտարբերտաղանդներիխնդիրէրզարգացումըհամապատասխանպայմաններիդրանցբարգավաճման. Այսօրհասարակությունըհամարումէսխալէրեւանբարոզրկելանձինկարողությանըինքնակառավարմանզարգացման, ինքնահաստատմանբացահայտման. Բայցավելիշատ, ենթադրվումէ, որզարգացումըմեկանհատիտալիսլիցքզարգացմանըամբողջհասարակության,ժողովրդավարականհասարակություն, տալովմարդկանցիրավունքներըեւպարտականությունները, այնպահանջումէբարձրմակարդակիմարդկայինպատասխանատվության. Պատասխանատվությունանձնականպլանը, մասնագիտական, զգայական, քաղաքական, պարտականություննէմյուսանդամներիհասարակականմենեջերների.

Հետեւաբար, կարելիէասել, որժողովրդավարությունըկապվածմիկերպարյուրաքանչյուրանհատական ​​եւթիմայինաշխատանքիմարդկանցհամար, որոնքտալիսենզարգացմանը. Այնպեսոր, միժողովրդավարությանազատմարդէեւանձեռնմխելիանհատականությունէ, որըկարեւորէշահերի, իրավունքներիեւազատությունների, հայտնելուիրավունքից, պահպանելգաղտնիությունը. Բոլորայսբաղադրիչները, որոնքաջակցումենհատուկփաստաթղթերի, որոնցիցմեկըհանդիսանումէՍահմանադրությունըՈւկրաինայի,ժողովրդավարականհասարակություն, այսպեսկոչված, ապրելակերպը, որոնքցույցենտալիս, իշխանությունը.

Նմանհասարակությանմեջկառավարությունըեւվարչակազմըսահմանափակենեւօրենքով.Միժողովրդավարությանճիշտիրավունքիհիմանվրամյուս. Ժողովրդավարությունը, – կենսակերպ.
Միժողովրդավարության, մարդիկկարողենազատորենարտահայտելիրենցտեսակետները, մտքերըեւհամոզմունքները. Նրանքկարողեննաեւպաշտպանել, բայցոչթեպայքարել, ոչթեհանդիպումներիեւհանգիստխոսակցությունների, սակայն, վերջինտարիներինժամանակակիցհասարակությունում, այսմիտումըաճելէ.

Կարեւորէ, որմարդիկ, ստանալովժամանակին, այնպես, որտեղեկատվությունըարժույթնժողովրդավարության,իրավունքըազնիվ, օգտակար, ճշգրիտտեղեկատվությանորեւէմեկը, ովապրումէժողովրդավարականհասարակությունում,Ժողովրդավարականհասարակությունում, դակարեւորէ, որկառավարությունըվարումէքաղաքականություն, որըխթանումէտնտեսությունը, ծառայումէհասնելկարեւորգործառույթներըհասարակության, քանիորայնպատասխանատուէկենսամակարդակի,ժողովրդավարականհասարակությունապահովումէմարդուիրավունքներիեւազատության, բայց, մյուսկողմից, պահանջումէ, որցանկացածանձ, որանձըպատասխանատու.

Այսպատասխանատվությունըպետքէլինիմասնագիտական, քաղաքական, անհատական ​​աշխատանքներիեւպարտականություններըհասարակությանայլանդամներինկատմամբ. Այսպիսով, ժողովրդավարությունըմիավորումանհատականությունյուրաքանչյուրմարդուն, նրաանհատականությանգծերը, եւհամատեղումպատասխանատվությունորպեսմարդուեւհասարակության, որպեսամբողջություն.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *