Etyczne aspekty przyja?ni

FraindsAnalizuj?c zabytki literackie mo?na powiedzie?, ?e przyja?? zawsze czczony jako wielkiej warto?ci moralnej i spo?ecznej. Arystoteles po?wi?ci? du?o wiedzy czasu przyja?ni, bo my?la?em, ?e to najbardziej niezb?dne do ?ycia.

Arystoteles pisa?:
“Nikt nigdy nie wybra? ?ycie, w kt?rym nie b?dzie ?adnych przyjaci??, nawet w zamian za wszystkie tsinnosti..Oskilky dok?adnie przyja?? jest nie tylko najbardziej niezb?dne cz??ci? ?ycia, ale tak?e poczucie co? pi?knego ..”

Wierz?, ?e przyja?? jest selektywne i powinna opiera? si? na wzajemnej sympatii, poniewa? nie mo?e by? tylko jednostronna przyja??. Nawet w pismach Puszkina mo?na znale?? wiersze, kt?re wyra?nie podkre?laj? znajomego istot?:
“Serce jak my, ?e – podobnie jak w drugim ja”

Przyja??, my?l?, ?e powinno by? szczery tylko. Mi?dzy ludzie zawsze musz? by? obecne tylko zrozumienie i obie strony b?d? mogli cieszy? si? ich komunikacj?, daj?c cz??? swego ciep?a. Nie do ko?ca zgadzam si? z t? opini?, ?e przyjaciele powinni by? koniecznie takie same nawyki spilni interesy, nawet wizualnie podobne. Uwa?am, ?e taki zwi?zek nie mo?na ustali? zasady .. W s?owach Plutarcha:

“Nie potrzebuj? przyjaciela, kt?ry pod??a m?j ka?dy gest:. Jest o wiele lepiej robi m?j cie?”

W r??nych okresach okresach koncepcja etyczna przyja?ni wype?nione r??nych tre?ci. W ?redniowieczu ceniony bardzo bohaterska i rycerski przyja??, przyja?? mi?dzy chrze?cijanami dotycz? konkretnych ludzi, kt?rzy s? zjednoczeni przez mi?o?? Boga, w czasach romantyzmu romansu utworzonych co? takiego jak “przyja?? liryczny” (delikatnych relacji mi?dzy lud?mi, co by?o ujawnienie warto?? psychologiczna i zaufanie) , W 20 wieku zacz?li m?wi?, ?e przyja?? straci?a swoj? si?? pod wp?ywem czynnik?w spo?ecznych.

W rzeczywisto?ci, w dzisiejszym ?wiecie trudno jest znale?? prawdziw? przyja??, bo nie s? teraz tak zwany “korzystne relacje.”

Co ciekawe, Arystoteles zidentyfikowano kilka rodzaj?w przyja?ni:

1) utylitarne, kt?ra opiera si? na wzajemnej korzy?ci
My?l?, ?e w dzisiejszym ?wiecie jest to tego typu cz?sto przyja??.
2) oznacza, ?e przyja?? hedonicznych ludzie s? ze sob? po??czone i komunikuj? si? tylko pociesza? obu stron, a mo?e zabawy.

Ten rodzaj przyja?ni, jak i nazwa? prawda, ale my?l?, ?e wci?? jest przedstawi? pewien rodzaj egoizmu dla siebie. Zgadzam si? z Arystoteles uwa?a?, ?e najbardziej prawdziwa przyja?? jest trzeci rodzaj przyja?ni – jest moralne, kiedy przyja?? jest bezinteresowna mi?o??, a nie dla siebie, lecz dla niego.

Cz?sto istnieje potrzeba przyja?ni nastolatek chce cz?owiek, kt?ry powierzy? swoje do?wiadczenie, kt?re b?dzie s?ucha? i da? rady. Najwa?niejsz? rzecz? jest to, ?e warto?ci moralne przyja?ni i zrozumienia umiej?tno?ci okazj? do samorozwoju i samo ujawnienie. M?wi?, ?e doskona?a przyja?? w okresie dojrzewania jest romantyczna przyja?? w okresie dojrzewania ten romantyzm zniknie i jest wi?cej egocentryzm. Nast?pnie, przyja?? przekszta?ca si? w doros?ego.

Zavershayetsya tworzenie to?samo?ci, rozbudowany i zr??nicowany sfera komunikacji i dzia?alno?ci, nowej intymnej mi?o?ci. U os?b doros?ych, istnieje g??boka przyja??, przemy?lane uczucia kontroli i do?wiadczenia. M?odzi ludzie staraj? si? budowa? przyja?nie z tych, kt?rzy podzielaj? ich pogl?d?w i interes?w, jak i doros?ych zwykle tylko tyle harmonii interes?w. Ale z?o?ony ?wiat cz?owieka, tym trudniej znale?? osob?, podobnie my?l?cych.

Dlatego w doros?ym wieku istniej? ju? takie jak przyjaci??, przyjaciel z dzieci?stwa (wspomnienia dzi?ki), przyjacielu – kolega (we wsp?lnej sprawie), przyjaci?? i zainteresowa?. Gdy przyjaciele s? doro?li, ?e wa?ne jest, aby wymiesza? przyja?? z r?l rodzinnych, poniewa? najwyra?niej uznaj? to za konieczne element w tworzeniu rodziny. Porozmawiaj z przyjacielem w dzisiejszym ?wiecie ma wysok? warto?? moraln? i psychologiczn? i tylko obecno?? znajomego lub znajomych jest uwa?ana za jedn? z najwa?niejszych przes?anek do zadowolenia z ?ycia.

Ale gdy ten sam wschodz?cych przyja??? Kiedy znika granica mi?dzy powierzchni? spo?eczno?ci i autentyczna przyja??? Pierwszy mo?e stanowi? podstaw? do drugiego i na odwr?t.

Zjawisko przyja?ni oraz zaklechayetsya w “czasie”. Czas przyja?? jest jak dobre wino do starzenia si?, tym bardziej smaczne. Je?li przyja?? przechodzi przez szereg czasu i szeregu poszczeg?lnych test?w mo?na nazwa? “prawdziwy”. Przyja?? pocz?tkowo oparty na szacunku, r?wno?ci i wzajemnego wsparcia, zrozumienia przychodzi p??niej, ale tylko w czasie dla zrozumienia poziom sensoryczn?, to jest taki, kt?ry wymaga ?adnych s??w wystarczy tylko spojrzenie lub nastroju.

Voltaire r?wnie? pr?bowa? wyja?ni? warto?? moraln? przyja?ni i da? vysznachennya:

“Przyja?? -uhoda bez s??w mi?dzy cnotliwych i subtelnych osobowo?ci. Z jego delikatne, poniewa? mnisi mog? by? cnotliwych ludzi, ale nigdy nie dowiedzia? si? w jego ?yciu, ?e to przyja??. Uczciwo??, bo nawet z?odziej musi wsp?lnik?w w alkoholicy pitnej towarzysz, towarzysz sk?pe ludzie, politycy potrzebuj? os?b, kt?re zostan? zebrane razem z nim, cesarzy z s?du, leniwy, tylko z po??cze? powierzchowne i tylko cnotliwi ludzie s? prawdziwe przyjaciele”.

Dlatego, jak ju? wspomniano, przyja?? opiera si? na osobistych upodoba?, wyr??nia odr??nia go od tam stosunkiv.Same dzia?alno?ci cz?owieka u?ywaj?c swojego przyjaciela jako spos?b, aby spe?ni? ich konkretne cele i osi?gni?cia swoich cel?w. Je?eli transakcje handlowe z inn? osob? wykorzystuje do osi?gni?cia konkretnego celu, przyjaciele pom?c przyjacielowi, co znajduje odzwierciedlenie w s?owach:

“Nie w s?u?bie i przyja?ni.” Przyja?? – nie ma us?ugi, nie dzi?kuj? za to, “powiedzia? G. Derzhavin.

1 thought on “Etyczne aspekty przyja?ni

  1. Bobby

    Like!! I blog quite often and I genuinely thank you for your information. The article has truly peaked my interest.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.