Tag Archives: Sartre

Etyczne i filozoficzne nauki Jean-Paul Sartre

sartrlPiek?o to inni!
Jean-Paul Sartre – fr. filozof, egzystencjalizm. Oczekiwanie nico?? przed ?mierci? daje ludzkiej egzystencji egzystencjalny charakter. Sartre obejmuje nie tylko nieistnienia “nic”, ale g?upoty. Jedyne mo?liwe podej?cie do zagro?enia – odwagi, by wzi?? na siebie: odwagi!

Egzystencjalizm – jest jak pr?ba wyci?gni?cia wniosk?w z sekwencji ateizmu. Pr?bowa? nawet chwyci? cz?owieka w rozpaczy. Je?li, na przyk?ad, spr?buj wymieni? wszystkie niedowierzanie rozpacz, niewiar? we wszystkim, podobnie jak Continue reading