Teoria rozwoju moralnego Lawrence Kolberg

Lawrence-Kohlberg1Jak rozwija si? moralno?? u dzieci? To pytanie niepokoi rodzic?w, przyw?dc?w religijnych, filozof?w w ka?dym wieku, ale kwestia rozwoju moralnego pojawi?y si? tak?e w psychologii i edukacji. Rodzicielskiej lub spo?eczne wp?ywy odgrywa? wi?ksz? rol? w rozwoju moralnym? Czy wszystkie dzieci rozw?j moralny jest r?wnie? Jeden z najbardziej znanych teorii, kt?re daj? odpowiedzi na niekt?re z tych kwestii by?a teoria ?wiadomo?ci moralnej s?ynny ameryka?ski psycholog Lawrence Kohlberg.

Jednak to nie by? pierwszym, kt?ry zauwa?y? i zacz?? opisywa? to zjawisko w pewnym sensie naukowym, poniewa? etapy developmentand moralne zosta?y pierwotnie stworzone przez szwajcarskiego psychologa Jeana Piageta, a Kolberg rozszerzy? swoje osi?gni?cia, m?wi?c, ?e rozw?j moralny jest procesem ci?g?ym, kt?ry pojawia si? w ci?gu ca?ego ?ycia, Kolberg potwierdzi?, ?e istniej? og?lne prawa ?ycia spo?ecznego wyst?puj?ce w instytucjach spo?ecznych, takich jak rodzina, grupy r?wie?nicze, przedszkola, szko?y i tak dalej. Pr?buje sta? si? w?a?ciwe cz?onkami takich instytucji, ludzie we wszystkich kulturach wykazuj? podobne wzorce dzia?a? i my?li dotycz?ce stosunk?w z drugiej jednostki i ?wiata spo?ecznego w og?le.

Kolejno?? etap?w rozwoju moralnego to sekwencja odpowiada kr?gach spo?ecznych dziecka (rodziny, r?wie?nik?w, spo?eczno?ci, itp), w kt?rym ludzie maj? tendencj?, aby dzia?a? poprawnie. Kiedy te grupy funkcyjne dobrze ukierunkowane wzajemn? trosk? i szacunek, rosn?ce pokolenie jest dostosowanie si? do znacznego i du?e k??ka sprawiedliwo?ci. Ka?dy etap rozwoju moralnego jest realizacja ?wiadomych stosunk?w my?lowych sprawiedliwo?ci, opieki i szacunku, nara?onych na szerszym zakresie public relations.

Teoria twierdzi, ?e rozw?j moralny jest podstaw? do etycznego post?powania i sk?ada si? z sze?ciu cz??ci, kt?re s? pogrupowane na trzy poziomy, z kt?rych ka?dy obejmuje dwa etapy:

Poziom 1 Dokonventsionalna moralno?? (4-10 lat).

Kiedy rodzi si? dziecko, nie zna? zasady tego ?wiata, ustawy lub przepisy w dziedzinie spo?ecze?stwa prysutni.Tomu rodzice to g??wny dyrygent i nauczyciel w badaniu dziecka jest dobre, a co z?e. Zachowanie dziecka wy??cznie w oparciu o korzy?ciach i ocenione na podstawie dalszych nast?pstw.

Krok 1 pos?usze?stwa i kary.

Najwcze?niejszy etap rozwoju moralnego wyst?puje najcz??ciej u ma?ych dzieci, ale doro?li s? w stanie wyrazi? tego typu my?lenia. Perebuvachy na scenie domoralnomu dzieci widz? zasady i ca?kowicie rozwi?zany, ?e kategorie moralne s? traktowane jako pewnego rodzaju skr?t?w, kt?ry wisia? na dzia?ania w zale?no?ci od tego, co b?dzie si? osoby, takie jak b?l lub odwrotnie powoduje dzieci b?d? si? dobrze bawi?. ?e dzieci przedk?adanie zasad tylko w celu unikni?cia kary.

Krok 2 indywidualizm i wymiany.

Kolberg etap ten nazywany jest konwencjonalne. osoba moralna m?wi co?, co pomaga zaspokoi? osobiste interesy, a czasem tylko interesy innych. Relacje s? charakter wymiany rynkowej i niezwi?zane z wyrazem lojalno?ci i uczciwo?ci.
Poziom 2 moralno?? konwencjonalna (10-13 lat).

Jest to kultura ?wiadomo?ci zasad post?powania w spo?ecze?stwie warto?ci i akceptuj? go. Uznanie publiczny jest wa?ne interesy osobiste.

Krok 3 relacji mi?dzyludzkich.

Oceny osobowo?ci ma grupy spo?ecznej, do kt?rej nale?y, lub odnosi si? .R?wnie? jest skupi? si? na oczekiwaniach spo?ecznych i r?l wp?ywaj?cych na wyb?r relacji. Dziecko jest w stanie oceni? ich zachowanie w kategoriach moralnych zasad przyj?tych w jego ?rodowisku. Ona rozumie, co za wstyd i chce by? dobry w oczach znacz?cych doros?ych.

Krok 4 Utrzymanie porz?dku publicznego.

Na tym etapie rozwoju moralnego, ludzie zaczynaj? rozwa?a? spo?ecze?stwo jako ca?o??, dzi?ki czemu wnioski. W centrum jednostki jest “prawa i porz?dku publicznego.” ?e kategorie moralne oddzielone dopasowane s?d?w i opinii i dzia?ania, zasady, normy, bez wzgl?du na to, jakie konsekwencje maj? dla jednostki. To jest to, co jest przyj?te i zatwierdzone przez innych jest podstaw? dla s?d?w moralnych i przekona? jednostki.

Dziecko jest ?wiadome istnienia praw cywilizowanego i rozumie, co to jest. Co wi?cej, widzi zgodnie z prawem mo?liwo?? obrony swoich praw i, je?li to konieczne, na przyk?ad w celu wskazania nauczyciela lub inn? osob?, nie mo?e zachowywa? si? tak. Dziecko Zachowanie ?ci?le kontrolowane jej sam, ale mo?e nadal wyst?powa? niemoralne dzia?ania.

Poziom 3 Standalone lub post-konwencjonalne (od 13 lat).

To?samo?? tworzy swoje w?asne kryteria moralno?ci. Ocenia ich poprzez wydarzenia i akt?w opartych na ich przekona? moralnych.

Krok 5 Nastolatek skupia si? na umowie spo?ecznej i prawa, jak r?wnie? instalacji u?ytkowych, kt?re koncentruje si? na jak doprowadzi? dobra dla jak najwi?kszej liczby ludzi. W przypadku konfliktu mi?dzy jednostk? a potrzebami prawa lub umowy, ale jak pierwsz? osob?, kt?ra daje pierwsze?stwo przepis?w i um?w ze wzgl?du na ich bardziej funkcjonalnej racjonalno?ci spo?ecze?stwa. Osobowo?? u?wiadamia sobie sprzeczno?? mi?dzy przekonaniami moralnymi i tworzy swoje pomys?y na temat tego, co jest dobre, a co z?e. Moralne uznaje si?, ?e w obronie praw cz?owieka i pomagaj?c ludzko?ci jako ca?o?ci, by przetrwa?. Na przyk?ad, nie mo?na ?ama? prawo inaczej spo?ecze?stwo zginie. Nie ma szacunku dla ludzi w og?le, nie tylko do znacz?cych doros?ych widzia?.

Krok 6 najwy?szym stadium ?wiadomo?ci moralnej jednostki i jednostki jako ca?o?ci. Cz?owiek tworzy swoje w?asne zasady moralne do wykonania, niezale?nie od okoliczno?ci. Na tym etapie rozwoju mo?e wej?? w konflikt ze spo?ecze?stwem, je?li uzna, ?e nie zachowuj? si? uczciwie. Jednak wed?ug Kolberga, tylko kilka doj?? do takiego etapu doskona?o?ci moralnej i ?wiadomo?ci.

Teoria rozwoju moralnego Lawrence Kolberga zosta?a w pe?ni potwierdzona nie tylko przez swoich badaniach eksperymentalnych, ale jego zwolennik?w. Ka?dy etap nie jest i nie zniknie, ale po prostu uzupe?niony w nast?puj?cy spos?b, kt?ry przekszta?ca j? i obejmuje. Ludzie w ka?dym ?rodowisku kulturowym s? wszystkie etapy i fazy w tej samej kolejno?ci. Wiek etapy warunkowe i przej?cie mo?e si? r??ni? w zale?no?ci od rozwoju inteligencji i innych czynnik?w. Ten etap uzale?nienia i poziomu rozwoju ?wiadomo?ci moralnej nie m?wimy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *