Filozoficzna doktryna K. Junga

jungK. G. Jung 26. 07. 1875 roku urodzenia, urodzi? si? w mie?cie .

Po zako?czeniu Bielscy gimnazjum, w 1895 roku wst?pi? na uniwersytet.Ca?e ?ycie marzy?, by zosta? chirurgiem, ale nieoczekiwanie rozwi?zanie zmieni?o. Pewnego dnia odby? praktyk? w szpitalu i przygotowywa? si? do egzamin?w, w jego r?ce trafi? podr?cznik psychiatrii, dowiedzia? si?, ?e psychiatria to nauka o osobowo?ci. Bezpo?rednio od razu postanowi? na powa?nie zaj?? psychiatrii.

Karol pracowa? jako asystent w Burhheltskiy szpitala. Przez wszystkie lata pracy w klinice, mia? wiele osi?gni??. Celem wzi?? celem zmieni? struktur? psychiatrii. Jung zajmuje stanowisko g??wnego lekarza i zaczyna prowadzi? kurs psychiatrii w Zurychu. R?wnie? sta? si? za?o?ycielem laboratorium eksperymentalnej psychopatologii, gdzie zacz?? studiowa? psychiczne reakcje.

Z 1906 roku Jung zaczyna ?cis?ej korespondencji z Freud, w kt?rym dzielili si? w?asnym do?wiadczeniem i osi?gni?ciami.Szczyt tw?rczo?ci Junga osi?gn??a szczyt na pocz?tku Pierwszej i ko?ca ii Wojny ?wiatowej.

Nauczanie nie?wiadomo?ci – nowy kierunek w Junga w psychoanalizie.

1) Jung w?tpi w dzia?alno?ci hipotezy Freuda, o pierwotn? hordy, licz?c, ?e to jest nie przyni?s?.
2) Jung oparciu swoje doktryny na religii, okultyzmie, magii, tymczasem, kiedy naukowcy Freuda by?y ateista. W tym samym czasie Freud zwraca? uwag? na spo?ecze?stwo, kultur? i filozofi?, a Jung zajmowa? masowej psychologii.

Jung tak samo jak i Freud teoretycznie nie mia? odkry? naukowych, kt?re by by?y dedykowany polityce, w?adzy, pa?stwa i prawa. Bezpo?rednio stara? si? odkry? dowody teoretycznego po?o?enia, zwraca? si? do spo?eczno – politycznych dzia?a? z przesz?o?ci i wsp??czesno?ci, tym samym wyra?aj?c komunikacji i znaczenie wyrok?w. W tym nurcie on przeznacza? swoje prace.

Jung uwa?a?, ?e na czele rodziny, czyli form? ludzkiego wsp???ycia by? matriarchat. Zakaz ?ycia intymnego, spowodowana by?a cech? prokreacji.

W konsekwencji, wzrost spo?ecze?stwa, rozwi?zywanie ludzkiej osobowo?ci, wojny, sta?y si? bezpo?rednio wynikiem ignorowania nie?wiadomo?ci. Ale spo?eczne katastrofy XX wieku i pozytywnie – obiektywne znaczenie : by?o po?rednio zmuszony zachodni? cz??? grupy etnicznej zawie?? w jednym przypadku, w polityce i ideologii i zwr?ci? si? do nie?wiadomo?ci.

Niew?tpliwie psychologia analityczna Junga, jego zdaniem, powinna by?a sta? si? ideologiczn? podstaw? ?ycia spo?ecznego.

1 thought on “Filozoficzna doktryna K. Junga

  1. Moris

    Like!! I blog quite often and I genuinely thank you for your information. The article has truly peaked my interest.

    Reply

Leave a Reply to Moris Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *