Formacja humanizmu renesansowego Lorenzo Valla, Pico della Mirandola

renesansFilozofia renesansu przypada na koniec XIV – XVI wieku. Filozoficzna idea tego dnia jest antropocentryzm, kt?re jest celem cz?owieka, jego fizyczno?ci. Tworz? now? ludzk? ?wiadomo??, staje si? stanowisko aktywne ?ycie, poczucie osobistej mocy. Celem ?ycia jest kreatywno??, samoobs?uga do spo?ecze?stwa i ludzi. Zatem cech? humanizmu renesansowego jest g??wnym celem jest poprawa ludzk? natur?, studiuj?c literatur? staro?ytn?.

 Humanizm, jako ruch wychowawczy, o szczeg?lnym znaczeniu dla literatury. Wed?ug kszta?cenia humanist?w by?o wspieranie wszechstronnego rozwoju jednostki. G??wn? ide? by?o humanist?w o?ywienie wi?zi z antyku.

Lorenzo Valla, kt?ry by? filologiem, teolog i etyki, wni?s? znacz?cy wk?ad w tworzeniu europejskiego humanizmu renesansowego,.

Walla poddany ostrej krytyki doktryny Boga, stoj?c na ramionach u Platona. Lorenzo Valla twierdzi?, ?e greccy my?liciele zaprzeczy? do?wiadczenie i oczywiste. Na przyk?ad, zaprzecza zarzutom, ?e ?wiat jest wieczny, Walla przedstawia sw?j pogl?d, ?e ?wiat zosta? stworzony dla cz?owieka. Wieczne istnienie, jest traktowany jako cia?o – tylko warto?? duchow?, gdy jest to mo?liwe i “b?oga przyjemno??.”

Walla zwr?ci? uwag? na cz?owieka, jego miejsca w ?wiecie, potrzebuje, relacji z Bogiem. Wierzy?, ?e dusze wszystkich w?a?ciwo?ci uj?tych w uczuciach i doznaniach. Pierwsz? w?a?ciwo?ci? duszy – pami?ci, le?y zdolno?? do postrzegania otaczaj?cego obiekt?w; Drugi – umys?, mo?liwo?? wyra?enia swojej opinii o obiekcie; Trzeci – wola, mo?liwo?? cieszy? si? i cierpie?.

 Lorenzo Valla by? jednym z pierwszych humanist?w, kt?rzy wzi?li na siebie uwag? literackiego dziedzictwa Epikura. Jest w naukach Epikura zobaczy? poparcie dla nowej etyki humanistycznej. Jego zdaniem, ludzie powinni ci??y? ku przyjemno?ci, a nast?pnie ich natur?. D??enie do przyjemno?ci, w jego interpretacji, jest g??wnym bod?cem, kt?ry kieruje wszystkie dzia?ania podejmowane przez cz?owieka. Przyjemno?? jest najwy?szym dobrem. W swojej ksi??ce “O rozkoszy”, pisa?: “Nie przyjemno?? nie mo?na ?y?, ale nie ma cnoty to mo?liwe.” Uczucie, kt?re przyniesie przyjemno?? cz?owieka Lorenzo Valla, dos?ownie, ?piewa w swoim pysmi.

Logiczne jest, ?e to stanowisko prowadzi do postrzegania cz?owieka sza?wii jako centrum ?wiata. Twierdzi?, ?e prawo do prywatno?ci w wi?kszo?ci dobre i wszystkie projekty cz?owieka skierowane do zadbania o siebie.

  Lorenzo Valla tworzy dla siebie jeden z dobrymi obyczajami – od przyjemno?ci przeprosin. Tak wi?c przyjemno?? nie powstaje w zaspokajaniu cielesnych rozkoszy, ale – jak harmonii fizyczne i duchowe.
Nast?pnie, antropologia przyjemno?? jest jednym z g??wnych temat?w w wszystkich humanist?w literatury, kt?re s? przypisane do nowej pozycji humanistycznego charakteru osoby ludzkiej.

G?rna tw?rczy my?liciel uwa?any traktat “ks prawdziwie i fa?szywie dobre”, kt?re jest g??wnym problemem, co jest uwa?ane za dobre i prawdziwe przyjemno?ci cz?owieka. Traktat jest zbudowany w formie rozmowy mi?dzy katolickim stoik?w i Epikura.

 Lorenzo Valla nadepn?? na filozofii renesansu do wsp??czesnej filozofii. Twierdzi?, ?e ?redniowieczni my?liciele wydaj? si? by?, ?e zaprzecza charakter. On jest wierny prawom natury, pragnienie przyjemno?ci. Pierwszy powo?any do nieko?cz?cych si? cierpie?, jest – szcz??cie – ich dr?czy? do niego – ich zachwyci – ?mier?, on – do ko?ca ?ycia.
Uwa?a si?, ?e Valla By?o u pocz?tk?w nowej moralno?ci, etyki i nieograniczonej zabawy.

Innym wybitnym my?licielem tego okresu Pico della Mirandola jest, kt?ry wierzy?, ?e B?g stworzy? cz?owieka sprawi?y, ?e w centrum ?wiata. On da? cz?owiekowi wolno??, ona decyduje o ich losie, okre?li? swoje miejsce, jest sam tw?rca.

Doktryna Pico della Mirandola cz?owieka uzasadnione w swojej ksi??ce “O godno?ci cz?owieka”, kt?ry zosta? napisany w 1486 roku, co spowodowa?o znacz?cy wp?yw na humanistycznej idei XVI. i uwielbiony w?r?d swoich r?wie?nik?w.

Na pocz?tku swojej pi?mie teza Pico przedstawia wielko?? cz?owieka, jego wy?szo?ci nad wszystkimi stworzeniami. Osoba ca?kowicie z przestrzeni kosmicznej hierarchii, ale do??czone do ka?dego z jego etap?w, jak ??cz?c w sobie wszystkie ?wiaty.

Godno?? osoby ludzkiej, Pico della Mirandola, w, pojawia si? tylko w umy?le darmo. Dla niego bardzo celem ?ycia by?o znale?? ani jednej prawdy, z kt?rych ?r?d?em mo?e s?u?y? ?adnej religijnej – system filozoficzny.
W centrum Pico antropologii – nauki o wolno?ci i godno?ci ludzkiej wszystkim jako tw?rca w?asnego “ja”. On identyfikuje boskich praw maj?tkowych obejmuj?cych wszystkie rodzaje rzeczywisto?ci. Poch?aniaj?ce wszystko cz?owiek mo?e sta? si? ka?dy.

 Pico della Mirandola rozr??nia dwa rodzaje szcz??cia – naturalny i nadprzyrodzony. Pierwszy cz?owiek jest szcz??cie w jego w?asnej natury, niezale?nych dzia?a?. Drugi jest najwy?szym dobrem, co oznacza powr?t do Boga, co mo?na osi?gn?? z pomoc? ?aski. Bez osi?gni?cia korzy?ci naturalne nie mog? by? osi?gni?te nadprzyrodzone. Pico della Mirandola brak sprzeciwu stworzenie pociesza, ale twierdzi, ?e przekroczy?o rozs?dny ?rodek ci?gnie si? wzd?u? przywar. Osi?gni?cia prawda, na Pico, jest procesem indywidualnym.

W jego pismach, Pico della Mirandola pr?bowa? zrozumie? chrze?cija?stwo, zrozumie? go w kategoriach wsp??czesnego zainteresowania osoby na nowe humanistyczne idee umie?ci? ludzi w centrum ?wiata, a nie Bogiem, i wprowadzaj? nowe prawdy chrze?cija?stwa. Uwa?a? Chrze?cija?stwo najwy?sz? form? religii, ale te? nie zaprzeczy? prawdy w innych religiach.

Lorenzo Valla jak Pico della Mirandola i zrobi?a wielki wk?ad w powstawanie humanizmu renesansowego. Obaj zap?acili szczeg?lne znaczenie miejsca cz?owieka w ?wiecie – umie?ci? go w centrum wszystkiego. Te humani?ci zapewni?, ?e rozmazuje cz?owiekowi przyjemno?? mieszka? i trzyma? ich natur?. Jakie ?ycie jest najwi?kszym jego warto?ci. Ale r?wnie? nie zapomnij o religii, nadu?ycia zmys?owy komfort ukarani.

Najwa?niejsz? ide? humanizmu renesansowego, kt?ry uwa?a cz?owieka za najwy?sz? warto??, wykonane poszanowania godno?ci i inteligencji.

Leave a Reply

Your email address will not be published.