Moralno-psychologiczny aspekt reabilitacji cz?owieka po zwolnieniu z wi?zienia

prizonNajpierw,potrzebne wyja?ni? co zach?ca ludzi robi? najci??sze przest?pstwa?

Wielk? rol? graj? warunki socjalne,w jakich ro?nie osoba.Najwi?cej pomagaj? rozwoju przest?pno?ci brak pieni?dzy.Zwykle w spo?ecze?stwie istnieje kilka warst spo?ecznych i ka?dy poszukuje najlepszego.Ale,niestety,dla osi?gni?cia pomy?lno?ci,wiele ludzi wybieraj? karn? drog?: kradzie?, przekupstwo i nawet zab?jstwo.Wsz?dzie s?ysz?c w sw?j adress negatywne wypowiedzi,ludzka ?wiadomo?? zaczyna agresywnie reagowa?, zmieniaj?c osob? i przekta?caj?c go w prawdziwego przest?pca.

Ju? od dziecinstwa,u dziecka powstaje stosunek do ?wiata,umiej?tno?cizachowawcze.Je?eli w tym okresie dziecko przebywa w ?rodowisku agresywnym,widzi przemocy i ,najgorsze,czuje go na sobie,wtedy w wieku doros?ym ono b?dzie czyni? przest?pstwa nawet do najbli?szych os?b.Dlatego tak wa?ne jest odpowiednie szkolenie,do?? uwagi i mi?o?ci od rodzic?w.Dziecko musi rozumie? jak wa?ne s? ludzkie cechy!

R?wnie? dla dziecka wa?nym jest powodzenie!Najpierw,z?a edukacja prowadzi do nizdolno?ci otrzyma? wy?sze wykszta?cenie,znale?? dobr? prac? i zaj?? nale?ne miejsce w ?yciu.Bez tego,cz?owiek czuje agresje do ca?ego ?wiata,a tym samym ch?? zemsty.Wi?c tak i wschdz? intencji i dzia?ania przest?pcze.Pami?tajcie,?e ka?dy mo?e sobie poradzi? ze szkoleniem, poprostu jednym to udaje si? szybciej,a inni ptrzebuj? wi?cej czasu i tymczasowych koszt?w.

Ale nie zawsze spo?ecz?stwo i ?rodowisko staj? si? pozywk? dompope?niania przest?pstw.bardzo niebiezpieczne psychologiczne zaburzenie osobisto?ci,kt?re cz?sto nie jest zauwa?ane dla innych.Dlatego wielu ludzi ?yj? obok otrzest?pc?w nawet niczego nie podejrzaj?c!

Po wi?zieniu, ka?dy rozumie, ?e ludzie potrzebuj? pomocy, aby dostosowa? si? do nowego spo?ecze?stwa, potrzebujemy adaptacji spo?ecznej wi??ni?w po zwolnieniu. Ludzie potrzebuj? rehabilitacji po wi?zieniu, musz? nauczy? si? ?y? w nowych warunkach, przywr?ci? umiej?tno?ci pracy,wzmocni? fizycznie i psychicznie.

Aby rehabilitacja cz?owieka po wi?zeniu odbywa?a si? pomy?lnie,musimy zwa?a? na zalety osoby,jego moralno?c?, filozofie,charakter, temperament, komunikacje i t.d.

Wa?ne s? tak?e warunki rzeczywisto?ci, kt?ra otacza cz?owieka. Obecno?? domu, rodzina i wzajemne relacje z ni? , dost?pno?? i zadowolenie z jej,relacje z kolegami, to r?wnie? g??wne warunki, w kt?rych przebywa? przestszenca i kt?re wp?ywa na jego zachowanie w pierwszych miesi?cach wolno?ci. Rocznie zwolnioni z wi?zienia s? tysi?cy ludzi. Osoby te otrzyma?szy wolno??, potrzebuj? pomocy – wielu nie mog? znale?? pracy, aby zarejestrowa? si? w spo?eczno?ci. Czasami nie maj? telefonu kom?rkowego, wi?c trudno si? z nimi skontaktowa?. A niekt?re – nawet ubrania. I cz?sto, nie znale?enie pracy i mieszkania, by?y wi?zie? zn?w bierze ?cie?k? zbrodni …

Dlatego, s?dz? ?e rehabilitacja cz?owieka b?dzie tylko wtedy, gdy ludzie b?d? obj?te zakresem pracy (nauki),wtedy zostan? oderwany od z?ych my?li i b?d? zaj?ci niekt?r? prac? z kt?rej ludzie korzystaj?, jak r?wnie? otrzymuj? pieni?dzy.

Ustawienie zdrowej relacji rodzinnej pomo?e cz?owieku przystosowa? si? do normalnych warunk?w w rodzinie, i uzyska? ciep?o i ?yczliwo?? krewnych. Przywr?cenie komunikacji pom??e ustali? zwi?zek mi?dzy spo?ecze?stwem i ma dobre i wzajemnie korzystne relacji w spo?ecze?stwie. Wzmocnienie warto?ci moralnej, pomaga osobie odpowiednio sformulowa? zachowania spo?eczne.

My?le,?e najbardziej aktualny problem rehabilitacji os?b po wi?zieniu, to relacje rodzinne. Dla takich ludzi ci??ko szuka? przyjaci?? i pracy ale jeszcze trudniejsze budowa? relacji z p?ci? przeciwn? lub wraca? do istniej?cej rodziny. Brak wsparcia ze strony rodziny okazuje si? czynnikiem, kt?ry w du?ym stopniu zapobiega ich prawid?owej i odpowiedniej zrehabilitacji, czyli wr?ci? si? do spo?ecze?stwa, w kt?rym wszyscy ?yjemy. W rezultacie, istnieje b??dne przekonanie o ?yciu na wolno?ci. Aby ludzie mogli znale?? swoje “ja”, w koloniach prowadz?ce s? specjalne szkolenie. Ich cel – pom?c dostosowa? si? do normalnego ?ycia.

Moralno-psychologiczny aspekt polega na tym,?eby pom?c tym ludziom w?a?ciwie oceni? siebie i swoje mo?liwo?ci, aby znale?? swoje miejsce w spo?ecze?stwie, aby przekona? go, ?e jest warty wi?cej, aby ?y? i by? u?ytecznym cz?onkiem spo?ecze?stwa, mie? rodzin?, kt?ra go kocha i dla kt?rej potrzebuje i?? do przodu …

Wa?n? jest pom?c tym ludziom, by w?a?ciwie oceni? siebie i swoje mo?liwo?ci. W tym przypadku, mo?e r?wnie? pom?c psycholog,kt?ry pomo?e zrozumie? siebie i zrozumie?, co cz?owiek mo?e twierdzi?, co mo?e osi?gn??, a mo?e by? jaki wysi?ek jest wymagany.

R?wnie? ?eby rehabilitowa? os?b po zwolnieniu z wi?zienia, istniej? r??ne o?rodki rehabilitacji os?b po wi?zienia. W ci?gu lat swojej dzia?alno?ci oni pomog?y setkam ludzi bezpiecznie powr?ci? do spo?ecze?stwa i ?y? dobrze, jako przyk?adowi rodzicy, doskona?y personal i po prostu jak szcz??liwi ludzi.

Dlatego,trzeba by? milszym i powr?ci? zam?wienie na drog? naszego spo?ecze?stwa, ?eby nie tworzy? r??ne przest?pstwa, kt?re b zabiera?y nasze ?ycie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *