Moralno?? i egoizm

egoistW dzisiejszym ?wiecie bardzo trudno nie spotka? egoistyczne osoby. Wszystkie s? w pewnym stopniu, chocia? niekt?re w wi?ksz?, a niekt?re mniejsz? egoistyczne. Sta?o si? to w naszym spo?ecze?stwie, ka?dy dla siebie, ka?dy op?aca si? zrobi? tak, ?e b?dzie lepiej, pomimo zakazu niekt?rych ustaw, a przede wszystkim norm moralnych spo?ecze?stwa, powstaje wi?cej ni? kilkana?cie lat. To moralno?? mo?e pokaza?, gdzie ?rodowisko, spo?ecze?stwo wykszta?cony cz?owiek w toku osobniczego rozwoju.

 Moralne – tworzone wsp?lne zasady, kt?re zosta?y ustanowione w historycznym rozwoju ludzko?ci, kt?re zarz?dzaj? ludzi za dobre lub z?e, na dobre i na z?e, i ?e pr?buje zasterezhyty z danego czynu, okre?lonego pokusy. Egoizm z kolei – z przyjemno?ci? w?asne interesy, korzy?ci, w zasadzie orientacji podlega rozwoju osobistego, wszelkich si?, i mimo ?e nie bior?c pod uwag? interesy innych ludzi, dla takiej osoby tylko g??wny osobiste korzy?ci i osi?gni?cia.

Egoizm jest my?l cz?owieka, z jego dobrze o ich przysz?o?ci, o tym, jak ona b?dzie ?y?, k?ad?c si? na czo?o siebie, jak i interesy jego rodziny lub dobrych rzeczy dla niej. Co do egoizmu, z?e lub dobre, mo?na powiedzie?, ?e to jest dobre i z?e, w zale?no?ci od tego jako?? w obs?udze. Ale najwa?niejsze jest to, ?e moralno?? egoizmu wyposa?ony. Ka?dy dzia?a zgodnie z w?asnym, tworzy si? na pozytywnym lub negatywnym do?wiadczeniem “ja” – koncepcji, i to, jak powstaje, w kt?rych warto?ci i konstytucji to zale?y od osoby. Oczywi?cie, osoba dotkni?ta spo?ecze?stwa w pewnym stopniu, ale ze wzgl?du na powstawanie osoby przetwarzania otrzymanych informacji.

 Moralny aspekt egoizm jest w du?ej mierze dlatego, ?e nasz ?wiat si? zmienia – zmienia si? odpowiednio i morale i moralno?ci ka?dej osoby. Od czas?w staro?ytnych, otrzymali?my o?wiadczenie, ?e egoizm jest sprzeczne spo?ecze?stwa, poniewa? egoizm nie mieszka na “my” i ?ycia wed?ug zasady “ja”, kt?re jest do zaspokojenia siebie, ale tu pytanie: “Dlaczego powinienem pod??a? spo?ecze?stwa, je?li nie przyniesie ?adnych korzy?ci, dlatego nale?y zrobi? wszystko dla dobra spo?ecze?stwa, zaspokojenie go i dlaczego warto ?y? ?yciem innych ludzi, czy mam j?, istniej? pewne interesy, interesy, kt?re chcieliby realizowa? swoje ?ycie osobiste.

” Normy moralne czasami sprzeczne si?, na ilu z nich s? traktowane inaczej, i nie ka?dy mo?e si? do nich pewn? norm? moraln? nie mo?e zaspokoi? potrzeby osoby, a nawet wbrew jego intencjom. Dla niekt?rych moralno?ci jest na pierwszym planie, dla kogo? na to drugie. Ka?dy dzia?a w stosownych przypadkach, w zale?no?ci od okoliczno?ci wyst?puj?cych w jej ?yciu. M??czyzna jest do?? wyj?tkowe w swoim rodzaju, mo?na j? przyj?? lub nie przyj?? szczeg?lne zachowanie spo?ecze?stwa, mo?e obs?ugiwa? i mo?e by? og?lnie kategorycznie przeciw.

Egoizm nie zjawi? si?, ?e cz?owiek my?li tylko o sobie, mo?e pomy?le? o jego rodziny, krewnych, lub po prostu nie ma innego wyj?cia z sytuacji, wi?c idzie do akt?w, kt?re s? sprzeczne z moralno?ci?. W dzisiejszym ?wiecie, w wi?kszo?ci, nikt nie wie, co Dzia?amy zgodnie z zasadami i przepisami, bo po prostu sprzeczne cele, wsp??czesny ?wiat ?yje wed?ug zasady “Je?li tego nie zrobi?, nikt nie zrobi,” powiedzie?, ?e moralny aspekt egoizmu jest ujemna, negatywny wp?yw na normy spo?eczne, nie jest wskazane, bo je?li si? moralno??, a potem nic nie b?dzie, a je?eli si? to wszystko do na?ladowania, to mo?emy powiedzie?, ?e moralny aspekt egoizmu jest ujemna. Aspekt moralny jest nie do utrzymania w ka?dym okresie spo?ecze?stwo si? zmienia, zmienia warto?ci, postawy, prawa, i wtedy, kiedy te funkcje podlega moralno?ci.

Mo?emy zatem stwierdzi?, ?e moralny aspekt egoizmu, w rodzaju jest przydatna, bo je?li p?jdziemy tylko te postulaty, kt?re daje nam spo?ecze?stwo, moralno??, je?li damy si? uwag? na fakt, ?e zrobili?my co? z?ego, i ?e pot?piamy masy spo?eczne, to nie mo?emy by? unikalne, typy osobowo?ci, kt?re mog? osi?ga? pewne szczyty w rozwoju osobistego i spo?ecznego.

Poniewa? ka?dy cz?owiek jest niepowtarzalny, rozw?j jest indywidualny i wyj?tkowy na sw?j wyj?tkowy, nie mo?emy spotka? ludzi do siebie podobne, ka?da jednostka zmienia pewne charakterologicznych mo?liwo?ci, nawet je?li m?wimy, ?e ludzie s? takie same, wi?c s? one takie same, ale nie mo?emy powiedzie?, ?e ?wiat wewn?trzny z nich to samo, wszystko jest inne, wi?c egoizm ka?dego opracowany inaczej, niekt?re tak daleko, jak egoistyczne, jak krewni nie s? podejmowane, a niekt?re dzia?aj? zgodnie z interesami swoich interes?w i rodziny, egoizm, jak pokazano w r??nych przebraniach.

Moralno?? egoizm nie znajduje si? tylko na tym, ?e jeden cz?owiek dla siebie w spo?ecze?stwie, a nie zawsze przyznaje nie wewn?trzny spok?j, brak zewn?trznego, to wszystko zale?y od osoby i od tego, jak to jest przystosowane do ?ycia i ?wiata w og?le.

Leave a Reply

Your email address will not be published.