Tag Archives: Egoizm

Moralno?? i egoizm

egoistW dzisiejszym ?wiecie bardzo trudno nie spotka? egoistyczne osoby. Wszystkie s? w pewnym stopniu, chocia? niekt?re w wi?ksz?, a niekt?re mniejsz? egoistyczne. Sta?o si? to w naszym spo?ecze?stwie, ka?dy dla siebie, ka?dy op?aca si? zrobi? tak, ?e b?dzie lepiej, pomimo zakazu niekt?rych ustaw, a przede wszystkim norm moralnych spo?ecze?stwa, powstaje wi?cej ni? kilkana?cie lat. To moralno?? mo?e pokaza?, gdzie ?rodowisko, spo?ecze?stwo wykszta?cony cz?owiek w toku osobniczego rozwoju.

 Moralne – tworzone wsp?lne zasady, kt?re zosta?y ustanowione w historycznym rozwoju ludzko?ci, kt?re Continue reading